Algemene verkoopsvoorwaarden 

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. 

 

Intellectuele eigendom 

AG MGMT GCV, hierna Kinote genoemd, behoudt een copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alles wat Kinote ontwikkelt, voor of tijdens haar opdracht, inclusief haar systemen, methodologiën, software en haar know-how. Kinote zal ook alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behouden met betrekking tot haar verslagen, "deliverables", schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten van Kinote, die door Kinote aan de cliënt werden bezorgd in het kader van de uit te voeren opdrachten, inclusief documenten en bestanden in electronische vorm. 

 

Beroepsgeheim en Vertrouwelijkheid - Persoonsgegevens  

De cliënt erkent dat Kinote gehouden is tot het beroepsgeheim, conform de toepasselijke deontologische en wettelijke bepalingen terzake, die, onder voorbehoud van zeer beperkte uitzonderingen, Kinote verbieden om enige informatie omtrent de cliënt te verspreiden, die Kinote verkrijgt ten gevolge van het verlenen van haar diensten.  In de mate waarin nodig, gaat de cliënt ermee akkoord dat Kinote persoonlijke gegevens van haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders mag gebruiken voor het verlenen van haar diensten. De cliënt garandeert dat hij de toestemming van de personene heeft bekomen waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Gebruik van verslagen, rapporten, adviezen en andere documenten van Kinote

Alle verslagen, brieven en andere documenten waarin Kinote conclusies, adviezen of andere informatie aan de cliënt in verband met haar diensten overmaakt zijn uitsluitend bestemd ten voordele van en tot gebruik door de cliënt en dit voor het doel omschreven in de offerte. Kinote zal haar werk niet organiseren of uitvoeren om een derde partij toe te laten zich erop te baseren.  De resultaten van de diensten van Kinote mogen niet worden overgemaakt aan enige andere persoon of worden gebruikt voor enig ander doel zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Kinote.   Kinote zal geen enkele aansprakelijkheid hebben ten aanzien van enige andere derde partij die in het bezit zou komen van de resultaten van de diensten.

Publiciteit 

Kinote is bevoegd haar dienstverlening aan cliënt via de media of anderszins aan het publiek of aan derden bekend te maken. Kinote kan echter steeds melding maken van het feit wie cliënten zijn van het kantoor, zonder op de inhoud van de werkzaamheden in te gaan. 

Annulatieregeling 

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde de reeds gepresteerde uren en een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen. 

Betaling

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.  Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.  Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.  In geval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. 

 

 

Dienstverlening

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. 

Betwistingen

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, waarbij het Vredegerecht Roeselare bevoegd is.