PRIVACYBELEID

KINOTE verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. KINOTE hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop KINOTE gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe KINOTE deze gegevens beschermt.

 

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening).

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.KINOTE.be alsmede de diensten die KINOTE d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

 

KINOTE ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KINOTE kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.KINOTE.be verzamelen en verwerken.

 

Website www.KINOTE.be

Wanneer u de website www.KINOTE.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels, webbakens en lokale opslag) om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden. Meer informatie dienaangaande vindt u in onze cookie policy.

 

KINOTE zal geen persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen dan rechtstreeks van de Gebruiker, en zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.

 

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om - middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit - kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of wissing van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

 

BEVEILIGING PEROONSGEGEVENS

KINOTE treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

KINOTE waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

 

KINOTE zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in (een) datacenter(s) binnen België.

 

KINOTE kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, als gevolg van het onzorgvuldig omspringen door de gebruiker of de Klant met logins en/of paswoorden.

 

PRIVACY RECHTEN

U hebt het recht om:

 

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.

(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 

KLACHTEN

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door KINOTE kan u ons steeds contacteren per e-mail op info@kinote.be of telefonisch op nummer +32 483 600 983.

 

KINOTE is een onderneming van AG MGMT GCV, met maatschappelijke zetel te Te Groeneweghe 52, Roeselare, België, met ondernemingsnummer 0644.764.938.